پروژه عکاسی پوشاک به روش روح یا GHOST

Client:

About Client:

Website:

Date:

1399

Services:

About Portfolio

در عکاسی روح یا GOST با ترکیب چند عکس و حذف و ویرایش مدل از لباس ها باعث افزایش تاکیید بر روی خود لباس می باشد. این سبک از عکاسی مناسب نمایش جزییات فنی مانند جنس، بافت و ابعاد آن می باشد. بهترین کاربرد عکاسی روح بیشتر در بروشور های محصول و وبسایت های خرید آنلاین است.

Need More Information?

Contact us for expert advice, familiarity with our new services and the best solution for your business.